'فروش ویلا در شمال کشور'  • قيمت: توافقی
  • کشور: استان قم
  • شهر: نا مشخص
  • منطقه: سیسنگان
  • آدرس: نوشهر - سیسنگان - بعد از پمب بنزین

انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ پروفایل اشتراک‌گذاری
QR CODE

توضیحات________________________________________
فروش و?لا در شمال کشور با تمرکز بر نوشهر، متل قو، نمک آبرود ، س?سنگان ،صلاح الد?ن کلا، چلک، چلندر، ونوش، رو?ان ، نور و محمودآباد.
فروش و خر?د و?لا
و?لا در ابعاد مختلف و مطابق با سل?قه ها? گوناگون
فروش و خر?د و?لا
و?لا? ساحل? و ?ا جنگل?.
فروش و خر?د و?لا
و?لا داخل شهرک ها? بزرگ، مجتمع ها? کوچک و ?ا و?لا ها? تک?.
فروش و خر?د و?لا
و?لا? ?ک طبقه کرس? دار، و?لا? دوبلکس و ?ا تر?بلکس.
فروش و خر?د و?لا
و?لا با باغچه ا? کوچک و ?ا با باغ ها? بزرگ مرکبات.
فروش و خر?د و?لا
و?لا با باغچه کار? ها?? ب? نظ?ر با گل ها و درختان تزئ?ن? بس?ار ز?با.
فروش و خر?د و?لا
و?لا?? چسب?ده به جنگل و ?ا در قواره اول در?ا.
فروش و خر?د و?لا
و?لا با چشم انداز? ب? نظ?ر و رو?ا?? به جنگل و در?ا.
فروش و خر?د و?لا
و?لا با ?ک معمار? فاخر و منحصر به فرد و ?ا ?ک معمار? معمول?.
فروش و خر?د و?لا
و?لا در سبک مدرن و ?ا کلاس?ک.
فروش و خر?د و?لا
و?لا در حد و اندازه ?ک کاخ اع?ان? و ?ا در حد و اندازه هر توان مال? د?گر.
فروش و خر?د و?لا
و?لا? دو خوابه، سه خوابه و ?ا چهار خوابه.
فروش و خر?د و?لا
و?لا? نوساز و ?ا قد?م? ساز.
فروش و خر?د و?لا
زم?ن در ابعاد مختلف.
فروش و خر?د و?لا
فروش زم?ن در داخل شهرک و ?ا خارج از آن.
فروش و خر?د و?لا
زم?ن در ابعاد کوچک و ?ا هکتار?.
فروش و خر?د و?لا
زم?ن ساحل? و ?ا جنگل?.
فروش و خر?د و?لا
زم?ن با کاربر? مسکون? و ?ا تجار?.
کاف?ست آنچه را که م? خواه?د با ما در م?ان بگذار?د تا همکارانمان در کوتاه تر?ن زمان ممکن و مناسب تر?ن ق?مت موجود برا? شما ته?ه نما?ند.
شما م? توان?د در صورت تما?ل برا? مشاهده تصاو?ر و?لاها و در?افت اطلاعات کامل درباره آنها به وب سا?ت ما به آدرس:www.sisanganshomal.com مراجعه نما??د.
دیدگاه    ....